Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Annuleren is niet mogelijk, wel is het mogelijk om de inschrijving kostenloos over te dragen aan een collega ambtenaar.
 • De organisatie kan besluiten om Nimma af te lassen bij slecht weer (code rood), terroristische dreiging, of andere onvoorziene omstandigheden waarbij de veiligheid in het gedrang komt of het onverantwoord is om het evenement door te laten gaan.
 • In het uitzonderlijke geval dat Nimma afgelast moet worden, dan kunnen deelnemers het jaar erop gratis aan Nimma meedoen.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht een polsbandje wat wordt uitgegeven door de organisatie te dragen.
 • Met het accepteren van het polsbandje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doctorsverklaring naar de organisatie (ambtenaren.toertocht@gmail.com).
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht verplicht. Ook moet er op elke fiets een fietsbel zitten.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers worden middels digitale nieuwsbrieven en de website geïnformeerd over het evenement en hebben de plicht deze informatie tot zich te nemen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van Stichting Ox onmiddellijk in werking.
 • In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder bovenstaand punt, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Stichting Ox worden gebruikt, zonder dat deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en zij kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. Als u niet op foto of film wilt staan, dan adviseren wij u om niet mee te doen aan Nimma.